پنج‌شنبه, 2 اسفند 1397
عنوان : اطلاعیه شماره 2 مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی
کد خبر : ۲۲۲۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ 
ساعت : ۱۳:۱۸:۱۸

امتیاز :  ۱/۰۰ |  مجموع :  ۱

با توجه به تصميمات دستگاه نظارت موارد ذيل جهت اطلاع كليه شركت كنندگان در مناقصه مذكور اعلام مي گردد: به منظور پاره اي از اصلاحات و بازنگري در جدول حقوق و دستمزد (صفحه 10) و ماده 5 شرايط خصوصي (صفحه 34) اسناد مناقصه، جلسه توجيهي شماره 2 روز سه شنبه مورخ 16/11/1397 از ساعت 9 الي 11 در سالن جلسات ساختمان پشتيباني برگزار مي گردد. بديهي است جهت اصلاح محاسبات براساس جلسه توجيهي مذكور كليه پاكات ارسالي به نماينده رسمي شركت كنندگان در جلسه عودت گرديده و رسيد دريافت مي شود. مهلت تحويل اسناد پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 23/11/1397 اعلام مي گردد. در خاتمه يادآور مي گردد حضور متقاضيان شركت مناقصه در جلسه مذكور الزاميست و به پيشنهاد شركت كنندگاني كه در جلسه حضور نداشته باشند ترتيب اثر داده نمي شود.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0