يکشنبه, 26 خرداد 1398

محصولات چاپ...

واحد الفین - Olefin
شرح واحد میزان مصرف
اتيلن هزار تن / سال 458.7
پروپيلن (گريد شيميايي) هزار تن / سال 106.5
پروپيلن (گريد پليمري) هزار تن / سال 18
بنزين پيروليز هزار تن / سال 133.8
سوخت مايع هزار تن / سال 33.1
سوخت گاز هزار تن / سال 201.1
هيدروژن هزار تن / سال 0.523
واحد پلی‌اتیلن سنگین - HDPE
شرح واحد میزان مصرف
پلی‌اتیلن سنگین هزار تن / سال 300

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0