چهارشنبه, 23 آبان 1397

گيرنده نامه وارد نشده است
جزئيات خود را اينجا بنويسيد


مزایده و مناقصه

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
ILPC-97/005 آگهی مناقصه عمومی مناقصه نوبت دوم شماره : ILPC-97/005 جديد! مناقصه 23/08/139701/10/139730/08/139705/09/1397مشاهده اطلاعات کامل
ILPC-97/005مناقصه مربوط به انبار و جابجایی محصول مناقصه 08/08/139722/09/139720/08/139721/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
ILPC-97/002 خدمات فوریت پزشکی و اورژانس مناقصه 12/06/139721/07/139720/06/139721/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
ILPC-97/003تهیه مواد اولیه، طبخ،بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران مناقصه 27/05/139708/07/139705/06/139706/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
ILPC-MZ_97_03فروش ضایعات پلیمری و غیر پلیمری طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده مزايده 20/05/139715/07/139702/06/139703/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
ILPC_MN_97_02مناقصه مربوط به فوریت های پزشکی شرکت پتروشیمی ایلام مناقصه 03/05/139701/07/139713/05/139714/05/1397مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0