پنج‌شنبه, 10 مهر 1399
  • ساعت : ۷:۴۷:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ 
  • کد خبر : ۳۳۳۲
آگهی فراخوان جهت شناسایی مهندسین مشاور
به اطلاع مي رساند شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد: جهت انجام خدمات مربوط به مطالعات مهندسي و طراحي، محاسبات فنی، تهیه نقشه ها و جزئیات اجرایی، برآورد هزینه اجرایی و تهیه اسناد مناقصه مربوط به ساختمان اداری خود واقع در مجتمع، مهندسین مشاور تشخيص صلاحيت شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را كه حداقل دارای پایه دو تخصص در زمینه ساختمان هاي مسكوني ، تجاري ، اداري ، صنعتي و نظامي مي باشند، شناسایی نماید
به اطلاع مي رساند شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد: جهت انجام خدمات مربوط به مطالعات مهندسي و طراحي، محاسبات فنی، تهیه نقشه ها و جزئیات اجرایی، برآورد هزینه اجرایی و تهیه اسناد مناقصه مربوط به ساختمان اداری خود واقع در مجتمع، مهندسین مشاور تشخيص صلاحيت شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را كه حداقل دارای پایه دو تخصص در زمینه ساختمان هاي مسكوني ، تجاري ، اداري ، صنعتي و نظامي مي باشند، شناسایی نماید. لذا بدينوسيله از كليه مهندسين مشاور واجد شرایط دعوت بعمل مي آيد، تا حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي مدارك رتبه¬بندي و خلاصه سوابق¬كاري را با پست سفارشی و پیشتاز به نشاني زیر ارسال نمایند. بديهي است ارسال مدارک صرفاً به منظور شناسایی مهندسین مشاور واجد شرایط بوده و هيچ گونه حقي را براي مشاورين جهت دعوت به ارائه پيشنهاد فنی، مالي و انعقاد قرارداد ايجاد نخواهد كرد. ایلام، چوار، مجتمع پتروشیمی ایلام- دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در ساختمان مدیریت- کدپستی: 59700-69361. روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام