واحد

شماره تماس

رئیس تدارکات

08438398310

سرپرست خرید های داخلی

08438398320

خرید مکانیکال

08438398325

خرید مواد شیمایی

08438393043

خرید ابزار دقیق

08438398321

خرید برق و خدمات IT

08438399322