اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع کلیه منابع تأمین کالا اعم از؛ تولید­کننده/ سازنده، تأمین­ کننده/ بازرگانی، و فروشگاه­های متقاضی ثبت در فهرست تأمین­ کنندگان شرکت پتروشیمی ایلام می رساند جهت ارزیابی و ثبت در فهرست تأمین­­ کنندگان مجاز این شرکت، متناسب با نوع فعالیت نسبت به تکمیل یکی از پرسشنامه­ های ذیل اقدام نموده و پس از مهر و امضاء تمامی صفحات توسط صاحب امضاء تعهدآور به انضمام سایر مدارک و مستندات درخواستی در بخش پایانی پرسشنامه،  به آدرس ایمیل  SOURCING@ILAMPETRO.COM  ارسال نمایید.

لازم به ذکر است که:

  1. هر کدام از مدارک درخواست شده مانند اساسنامه، تصویر قراردادهای فروش، نامه های حسن انجام کار، رزومه­ ها، مدارک مربوط به توان مالی، مجوز ها و گواهی نامه ها و ... می بایست به صورت جداگانه و در قالب فایل PDF به انضمام پرسشنامه ارسال شوند. 
  2.  شرکت­های تولید­کننده­ ای که در زمینه تأمین کالا نیز فعالیت دارند می­بایست علاوه بر تکمیل پرسشنامه تولید­کنندگان، پرسشنامه تأمین­ کنندگان را نیز تکمیل و ارسال نمایند.
  3. شرکت هایی که عضو AVL وزارت نفت یا هلدینگ خلیج فارس می باشند،  مشمول ارزیابی اولیه نبوده و با تکمیل پرسشنامه مرتبط با نوع فعالیت، ارائه اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت در فهرست منابع تأمین کالای شرکت پتروشیمی ایلام قرار خواهند گرفت.

 

 

                                                                                                                      با تشکر

                                                                                  اداره خدمات فنی کالا و منابع واحد بازرگانی شرکت پتروشیمی ایلام

                                                                                            تلفن:  38390000-084 داخلی 8323-8324-8303

دانلود فایل

فرم پرسشنامه ارزيابي توان اجرايي تأمين كنندگان کالا

فرم پرسشنامه ارزيابي توان اجرايي توليد كنندگان کالا

فرم پرسشنامه ارزيابي توان اجرايي فروشگاه ها