شرکت پتروشیمی ایلام به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمی واقع درغرب کشوربه منظورسرآمدی کیفی وکمی درتولید وعرضه محصولات با کیفیت ومنطبق بر استاندارد های ملی و بین المللی در بازارهای داخلی وخارجی خود را ملزم می دارد که با بهره گیری ازدانش،سرمایه های انسانی وفناوریهای نوین، رضایتمندی مشتریان، کارکنان وسهامداران خود را افزایش دهد .

لذاباعنایت به مواردفوق برآن هستیم ضمن رعایت کلیه الزامات قانونی،باطرح ریزی واستقرارسیستم مدیریت یکپارچه بر اساس   ISO9001:2015 ،ISO14001:2015  و OHSAS18001:2007 جهت دستیابی به اهداف کلان زیرگام برداریم:

1- تلاش درجهت افزایش سطح رضایتمندی مشتریان،ذینفعان و ارتقای دستیابی به توسعه  پایدار .

2-حفظ وارتقا سطح سلامت کارکنان و محافظت ازآنان دربرابرمخاطرات ناشی ازعوامل زین آور(فیزیکی،شیمیایی،بیولوژیکی،ارگونومی وروانی ) درمحیط کار.

3-تلاش در جهت پیشگیری و کاهش میزان آلاینده های محیط زیست و ضایعات ناشی از فعالیتها و فرآیندهای تولید.

4- تعهد به بهبود مداوم در کیفیت محصولات،فرآیندها  وعملکرد انرژی.

5-حذف، کاهش  و کنترل  هدفمند  ریسکهای عملیاتی  در تمام فرآیندها  به منظور  پایداری و استمرار تولید.

6-تلاش در جهت ارتقای سطح دانش وگسترش فرهنگ مشارکت کارکنان به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان به منظور ارتقاء بهره وری و کیفیت درفرآیندها.

 

اهداف کلان

افزایش درآمد
افزایش رضایت ذی نفعان
افزایش بهره وری
ارتقا  ایمنی و سطح سلامت کارکنان
ارتقا عملکرد زیست محیطی