نیکوترین اندوخته خود را کردار شایسته بدان( حضرت علی(ع)

کلیه کارکنان شرکت پتروشیمی ایلام  بااتکا به خداوند متعال ورعایت ارزش های اخلاقی وحرفه ای در راستای تحقق اهداف متعالی جامعه وسازمان،خود را متعهد به حفظ کرامت انسانی دانسته ومبانی اخلاقی زیر راسرلوحه فعالیت های خویش قرار داده اند.

رعایت شئونات اخلاقی وحفظ حرمت محیط کار
پایبندی به قوانین ومقررات  سازمانی وصیانت از منابع در اختیار
رعایت اصول ایمنی،بهداشت کار وحفظ محیط زیست
مسئولیت پذیری در قبال ذینفعان واحترام وتکریم ارباب رجوع
رعایت نظم،انضباط،آراستگی ظاهر ،صداقت وامانتداری
خودداری از هرگونه تبعیض  در خدمت رسانی  و اجتناب از سوء استفاده از موقعیت  اداری خود
تلاش در جهت بهینه سازی فعالیتها واجتناب از اسراف واتلاف وقت ومنابع سازمانی
ارتقای فرهنگ انتقاد پذیری ،تعامل و مشارکت درراستای بهبود مستمر سازمان
ارج نهادن به ایده های نو در ارائه خدمات
ارتقاء سطح علمی ،کیفی و فنی خود وهمکاران از طریق یادگیری مستمر وبکارگیری  فن آوری روز

اینجانب از کلیه همکاران محترم خواستارم باسرلوحه قراردادن موارد فوق و بکارگیری تمامی تلاش خویش ، جایگاه پتروشیمی ایلام را به عنوان یک شرکت مشتری مدار ،بهره ور ،نوآور وسرآمد در کرامت انسانی در سطح منطقه وکشور حفظ نمایند.

داود جعفری فر
مدیرعامل