ارزش هاي محوري اصول اعتقادي دير پا و اساسي يك سازمان بوده ، باعث رشد و نمو افراد در قالب گروه مي شود . ارزش هاي محوري يك سازمان به عنوان اصول راهنماي جاويدان به هيچ توجيهي نياز ندارند و براي افراد درون سازمان ارزش و اهميت ذاتي دارند . با توجه به بررسی های انجام شده ، ارزشهای سازمانی شرکت پتروشیمی ایلام شامل محورهای زیر گردید:

 

اهتمام به ایمنی و سلامت کارکنان

یادگیرنده و دانش محور

لحاظ نمودن خلاقیت و نوآوری در کار

اخلاق حرفه‌اي

مسئولیت پذیری و مشارکت

مشتری مداری