نام : حسن نجفی سمنانی

سمت : نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

مدرک تحصیلی :

نام : احد شکری

سمت : رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی :

نام : علیرضا هادی پور

سمت : عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی :

نام : داریوش قنبری

سمت : عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی :