نام : سید غلامحسن گرشاسبی

سمت : مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی :

نام : رضا توکلی

سمت : رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی :

نام : افشین کیانی

سمت : عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی :

نام : علیرضا هادی پور ملاسرایی

سمت : عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی :