نام : حسن نجفی سمنانی

سمت : مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

نام : غلامحسین گرشاسبی

سمت : رئیس مجتمع

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

نام : حسین عباسی

سمت : رئیس حراست

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

نام : سعید رحیم زاده

سمت : مدیر بهره برداری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

نام : یوسف شریفی

سمت : مدیر اجرایی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

نام : ناصر زرین

سمت : مدیر مالی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

نام : پرویز تقی نسب

سمت : مدیر تعمیرات

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

نام : ابوالقاسم مهماندوست

سمت : مشاور مدیرعامل

مدرک تحصیلی : کارشناس

نام : سونا جلیلیان

سمت : مدیرمنابع انسانی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

نام : علیرضا معراجی

سمت : رئیس روابط عمومی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس جامعه شناسی/مدیریت