نام : حسن نحفی سمنانی

سمت : مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

نام : آرش خزایی

سمت : رئیس مجتمع

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد شیمی

نام : غلامحسن گرشاسبی

سمت : قائم مقام مدیرعامل

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

نام : ابوالقاسم مهماندوست

سمت : مشاور مدیرعامل

مدرک تحصیلی : کارشناس

نام : سونا جلیلیان

سمت : مدیرمنابع انسانی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

نام : علیرضا معراجی

سمت : رئیس روابط عمومی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس جامعه شناسی/مدیریت