نام : غلامحسن گرشاسبی

سمت : مدیرعامل

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

نام : حسین عباسی

سمت : رئیس حراست

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

نام : سعید رحیم زاده

سمت : مدیر بهره برداری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

نام : بهزاد یاری

سمت : معاون مجتمع

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

نام : ناصر زرین

سمت : مدیر مالی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

نام : پرویز تقی نسب

سمت : مدیر تعمیرات

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

نام : سونا جلیلیان

سمت : مدیرمنابع انسانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

نام : علیرضا معراجی

سمت : رئیس روابط عمومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد جامعه شناسی/مدیریت