اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع کلیه منابع تأمین کالا اعم از؛ تولید­کننده/ سازنده، تأمین­ کننده/ بازرگانی، و فروشگاه­های متقاضی ثبت در فهرست تأمین­ کنندگان شرکت پتروشیمی ایلام می رساند جهت ارزیابی و ثبت در فهرست تأمین­­ کنندگان مجاز این شرکت، متناسب با نوع فعالیت نسبت به تکمیل یکی از پرسشنامه­ های ذیل اقدام نموده و پس از مهر و امضاء توسط صاحب امضاء تعهدآور به انضمام سایر مدارک و مستندات درخواستی در بخش پایانی پرسشنامه،  به آدرس ایمیل  SOURCING@ILAMPETRO.COM  ارسال نمایید.

لازم به ذکر است شرکت­های تولید­کننده که در زمینه تأمین کالا نیز فعالیت دارند می­بایست علاوه بر تکمیل پرسشنامه تولید­کنندگان، پرسشنامه تأمین­کنندگان را نیز تکمیل و ارسال نمایند.

با تشکر

اداره خدمات فنی کالا و منابع واحد بازرگانی شرکت پتروشیمی ایلام

 تلفن 3839-084 داخلی 167

دانلود فایل