فروش 500 تن محصول CFO

شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد ۵۰۰ تن محصول تولیدی CFO خود را از طریق مزایده حضوری بر خط که در تاریخ 26/04/1401 ساعت 11 در بستر google meet به آدرس لینک https://meet.google.com/dqp-bnkz-sdm برگزار میگردد به خریداران حقیقی و حقوقی که بالاترین پیشنه...

فروش 500 تن محصول CFO
آگهی مزايده عمومی فروش 20 هزار تن محصول CFO

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد حدود 20 هزار تن محصول CFO تولیدی خود را به شرح جدول ذیل در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

آگهی مزايده عمومی فروش 20 هزار تن محصول CFO
آگهی مزايده عمومی فروش روغن کارکرده

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد حدود 70,000 لیتر روغن کارکرده طی فرایند(تجهیزات، تاسیسات) به شرح جدول ذیل را در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

آگهی مزايده عمومی فروش روغن کارکرده
فروش ضایعات آلومینیومی

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد حدود 35 تن ضایعات آلومینیومی به شرح جدول ذیل را در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

فروش ضایعات آلومینیومی
آگهی مزايده عمومی

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد ضایعات پلاستیکی خود به شرح جدول ذیل را در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

آگهی مزايده عمومی
فروش ضایعات پلیمری

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد حدود 400 تن ضایعات پلیمری به شرح جدول ذیل را در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

فروش ضایعات پلیمری
فروش حدود 1500 تن CFO ضایعاتی

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد حدود 1500 تنCFO ضایعاتی خود را در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

فروش حدود 1500 تن CFO  ضایعاتی
فروش بشکه ضایعاتی

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد تعدادی بشکه ضایعاتی به شرح جدول ذیل را در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

فروش بشکه ضایعاتی