آگهی تمدید مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران نگهداری و تعمیرات دارایی های فیزیکی

پیرو آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ILPC-T-01-003 با موضوع "نگهداری و تعمیرات دارایی های فیزیکی شرکت پتروشیمی ایلام " مندرج در روزنامه های مناقصه مزایده و امروز مورخ 27/01/1401 و 28/01/1401 و نظر به استقبال بعمل آمده از سوی متقاضیان جهت شر...

آگهی تمدید مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران نگهداری و تعمیرات دارایی های فیزیکی
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران-نگهداری و تعمیرات

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد نگهداری و تعمیرات دارایی های فیزیکی خود با برآورد حدودی 340 میلیارد تومان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران-نگهداری و تعمیرات
فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد ENDRESS+HAUSER INSTRUMENT DEVICES مورد نیاز خود مطابق مشخصات درج شده در اسناد استعلام ارزیابی کیفی را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند.

فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد تیوب های مورد نیاز برای مبدل USX واحد الفین خود مطابق مشخصات درج شده در اسناد استعلام ارزیابی کیفی را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند

فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد PARTS FOR FLUITEN MECHANICAL SEAL مورد نیاز خود مطابق مشخصات درج شده در اسناد استعلام ارزیابی کیفی را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند.

فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد تیوب های مورد نیاز برای مبدل TLX واحد الفین خود را مطابق مشخصات درج شده در اسناد استعلام ارزیابی کیفی از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند

فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد جهت مایع سازی هیدروژن گازی مازاد بر نیاز خود به میزان تقریبی 20 تن در روز از طریق انتخاب پیمانکار واجد شرایط به صورت "ساخت- بهره برداری - واگذاری" از طریق برگزاری مناقصه عمومی ...

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران

انجام عمليات پيگ راني هوشمند خطوط سه گانه خوراك شركت پتروشيمي ايلام

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
آگهی تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران

انجام کلیه خدمات بهداشتی و درمانی، اورژانس، مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در مرکز سلامت کار شرکت پتروشیمی ایلام

آگهی تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
آگهی تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران

طراحی، تولید و استقرار سامانه مدیریت تولید

آگهی تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها