آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه مبدل TLX

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد دو دستگاه مبدل TLX مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه مبدل TLX
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید PARTS FOR BURCHARDT COMPRESSOR

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد قطعات یدکی مورد نیاز برای BURCHARDT COMPRESSOR مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید PARTS FOR BURCHARDT COMPRESSOR
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 680 کیلوگرم دی متیل سولفید(DMS)

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد 680 کیلوگرم دی متیل سولفید(DMS) را مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 680 کیلوگرم دی متیل سولفید(DMS)
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تجهیز خودرو کامیون 8 تن امداد و نجات

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد تجهیز یک دستگاه خودرو کامیون 8 تن امداد و نجات را مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تجهیز خودرو کامیون 8 تن امداد و نجات
تأمین نیروی انسانی، خدمات پشتیبانی، حراست، انبارش و بارگیری و تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین شرکت پتروشیمی ايلام (به صورت مدیریت پیمان نیروی انسانی)

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد تأمین نیروی انسانی، خدمات پشتیبانی، حراست، انبارش و بارگیری و تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین (به صورت مدیریت پیمان نیروی انسانی) خود با مبلغ برآوردی حدودی 1,900 میلیارد ریال را ...

 تأمین نیروی انسانی، خدمات پشتیبانی، حراست، انبارش و بارگیری و تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین شرکت پتروشیمی ايلام (به صورت مدیریت پیمان نیروی انسانی)
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید Parts For Dynajet High Pressure Cleaner

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد قطعات یدکی مورد نیاز برای Dynajet High Pressure Cleaner را مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید Parts For Dynajet High Pressure Cleaner
آگهی تمدید تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین مجتمع پتروشیمی ایلام

پیرو فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ILPC-T-01-019 با موضوع "تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین مجتمع پتروشیمی ایلام " ، نظر به استقبال بعمل آمده از سوی متقاضیان جهت شرکت در فراخوان مذکور و به منظور تسهیل در امر رقابت، مهلت دریافت (خرید) اسن...

آگهی تمدید تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین مجتمع  پتروشیمی ایلام
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید فوم ARAFFF

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد فوم ARAFFF مورد نیاز خود را مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید فوم ARAFFF
تأمین نیروی انسانی شرکت پتروشیمی ايلام (مدیریت پیمان)

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد تأمین نیروی انسانی(مدیریت پیمان) خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید

تأمین نیروی انسانی شرکت پتروشیمی ايلام (مدیریت پیمان)
تأمین وسایط نقلیه سبک و سنگین شرکت پتروشیمی ایلام

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد تأمین وسایط نقلیه سبک و سنگین مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

تأمین وسایط نقلیه سبک و سنگین شرکت پتروشیمی ایلام
صفحه 1 از 5ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  بعدی   انتها